[ KONTAKT ]
Gdańsk:
Warszawa:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REL Ltd. sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2.   Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.     Sprzedawca – REL Ltd. Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku: adres:  ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, REGON 190532086, NIP 5830008252, KRS 0000132874, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług

2.     Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: rel.com.pl/sklep

3.     Nabywca – zarejestrowany lub nie zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług

4.     Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy

5.     Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług

6.     Umowa – rozumiana jako  Umowa sprzedaży i/lub Umowa o świadczenie usług.

7.     Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu

8.     Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów

9.     Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu

10. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

11.   Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. z 10.05.2018r.,Dz.U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.)

11.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z 09.03.201r. Dz. U. z 2017 poz 683 z późn. zm.)

12.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z 09.06.2017r., Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.)

13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), wyłącznie w zakresie art. 1art. 2art. 3 ust. 1art. 4-7art. 14-22art. 23-28art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc

14.  Rozporządzenie RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.     Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.     Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE.

3.     Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.

6.     Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

7.     Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania przez Użytkowania ze swojego loginu w tym w szczególności za udostępnianie go osobom trzecim lub niewłaściwe jego zabezpieczenie, chronienie.

ZAWIERANIE UMÓW W SKLEPIE

1.     Umowę mogą zawierać osoby zarejestrowane w Sklepie oraz osoby niezarejestrowane.

2.     W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, w tym nabywania poza rejestracją, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.

3.     Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

4.     W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji, Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejnym zakupem, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

5.     Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór danych, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami, a także dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień w Sklepie. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie oraz wszelkich danych podanych podczas rejestracji i zmian.

6. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

7.  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

9. Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Nabywca oświadcza że:

a) informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Sklep w celu założenia konta Nabywcy i realizacji zamówień  oraz – w przypadku złożenia stosownego oświadczenia – na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej i ofert marketingowych od Sprzedawcy,

c) udostępnia dane osobowe w celu rejestracji i składania zamówień i zawierania umów dobrowolnie.

10. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany i usunięcia swoich danych z bazy danych Sklepu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1.     Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2.     Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

3.     Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

1)     adresu dostawy,

2)     sposobu dostawy,

3)     sposobu dokonania płatności za towar.

4)     danych do wystawienia faktury (jeśli jest wymagana)

4.    Nabywca dokonujący zakupu w Sklepie Sprzedawcy, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep, zgodnie z oświadczeniami złożonymi przy dokonywaniu zamówienia. W przypadku operatora platformy sklepowej Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.

5.   Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.   Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy tj. oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług zgodnie z treścią Regulaminu.. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

7.   Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.

8.   Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o akceptacji zamówienia.

8.   W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o warunkach wykonania usługi, w tym terminie jej realizacji oraz sposobu płatności za jej wykonanie. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” .

ZAPŁATA CENY

1.     Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena,  ewentualnie koszty obsługi płatności oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2.     Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w kwotach netto i brutto – zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty płatności i dostawy towaru do Użytkownika podane są oddzielnie.

3.     Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dodatkowych obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dodatkowych  uzależniona jest od opcji wybranych  przez Nabywcę.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dodatkowych, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych lub realizowanych.

5.     W związku ze zmianą przepisów Art. 106b ustawy o VAT informujemy, że od dnia 1.01.2020 w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzanej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Nasz system nie ma technicznej możliwości wystawiania paragonów zawierających numer NIP, dlatego informację o konieczności wystawienia faktury VAT prosimy przekazywać przed dokonaniem transakcji.

DOSTAWA

1.     Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę. Termin realizacji dostawy wskazywany każdorazowo.

2.     Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie dwóch dni roboczych od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci w ciągu siedmiu dni całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

3.     Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

4.     Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.

5.     Za termin wykonania świadczenia uważa się termin przekazania Towarów Klientowi na wskazany przez niego adres. Z momentem wykonania świadczenia na Klienta przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością zakupionego towaru.

5.     Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2.     Reklamację należy składać w formie elektronicznej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1)     numer zamówienia,

2)     typ zgłoszenia – żądania,

3)     nazwę reklamowanego produktu,

4)     wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

5)     imię i nazwisko Nabywcy,

6)     adres email oraz telefon kontaktowy

7)     adres na który na zostać wysłany towar po wymianie (po uwzględnieniu zasadności reklamacji).

3.     Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

4.     Składając reklamację Nabywca zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru oraz w razie żądania jego wymiany na nowy lub naprawy dostarczyć towar do Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt.

5.     Reklamacje można składać w terminie 2 lat od nabycia towaru.

6.     Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji. Jeżeli Nabywca będący konsumentem zażądał zmiany rzeczy lub usunięcia wady albo zażądał oświadczenia o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.     O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie.

Ważne:

Prosimy o nie wysyłanie paczek ze zwrotami lub towarami reklamowanymi bez akceptacji obsługi Sklepu. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem. Wysłanie paczki bez powiadomienia obsługi sklepu znacznie skomplikuje i wydłuży proces rozpatrzenia reklamacji.
Sklep REL Ltd.  niezwłocznie dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca (jeśli wcześniej wystawiona była faktura). Oryginał i kopia zostają wysłane do Nabywcy listem pocztowym. Nabywca powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej Sklep niezwłocznie dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Nabywcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

1.     Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny  w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia..

2.     Konsument może odstąpić od umowy, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy kierować: w formie pisma na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym regulaminie lub faksem a także pocztą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej oraz numer faxu podane są również w danych teleadresowych Sprzedawcy w niniejszym Regulaminie.

3.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zawierać:

– oznaczenie Sprzedawcy i jego adresat,

– oznaczenie Nabywcy (Imię i nazwisko konsumenta(-ów) i jego/ich adres(y),

– oświadczenie o odstąpieniu o treści zawierającej:

„ Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*),

– datę zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– data oświadczenia

4.     Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.     W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

6.     W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaty za towar (usługę).

7.     Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi będącym konsumentem w stosunku do umów:

1)     gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,

2)     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Nabywcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (wykonanie produktu o parametrach podanych przez Nabywcę, sprowadzenie towaru wyłącznie dla Nabywcy wg podanych przez niego parametrów);

5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

PRZERWY TECHNICZNE

1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego pracami konserwacyjnymi, czy awariami.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

DANE OSOBOWE

1. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Nabywcę zakupów w Sklepie.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. spółkę pod firmą: REL Ltd. Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku: adres:  ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, REGON 190532086, NIP 5830008252, KRS 0000132874, jako administratora danych osobowych.
3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Nabywcami i wykonywania umów sprzedaży produktów i/lun świadczonych usług, zamówionych przez Nabywców w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Nabywcę zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Nabywcy lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy.

5. Nabywca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Nabywcy.
7. Sprzedawca stosuje założenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych obowiązujących u Sprzedawcy, których szczegółowe postanowienia  znajdują się na stronie internetowej www.rel.com.pl w zakładce Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych poświęconej bezpieczeństwu danych osobowych i polityce prywatności link: http://www.sklep.rel.com.pl/_cms/view/3/polityka-prywatnosci.html

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2.     W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia RODO , Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28-11-2018.

[]